Sorgplan
Trunderup Friskole og Børnehave

1. Hvis et barn dør

 •  Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen
 •  Lederen informerer alle ansatte i skole og børnehave, samt andre relevante personer
 • Skolelederen eller afdelingsleder i børnehaven kontakter hjemmet:
  Afklaring i forhold til hvad der er sket
  Afklaring i forhold til om der er noget skolen kan hjælpe med for at støtte hjemmet
  (evt. ved søskende)
  Afklaring i forhold til begravelse, blomster og hvem deltager
 • Alle hjem informeres om dødsfaldet
 •  Der flages på halv

Skoledagen:

 • Skoleleder fortæller om hændelsen til morgensang
 • Mindestund: Sange og stearinlys, evt et minuts stilhed til minde om den døde
 • Klasselærer (+ evt. en ekstra voksen) har som minimum den første time med den berørte klasse, evt. hele skoledagen
 • Det sikres at ingen børn fra klassen (skolen) kommer hjem til et tomt hus efter skole

Børnehavedagen:

 •  Afdelingsleder er til stede i det omfang det skønnes nødvendigt, evt. hele dagen
 • Der holdes samling, hvor børnene informeres om dødsfaldet i et børnevenligt sprog
 • Der afsættes tid og personale af til forældresamtaler i løbet af dagen

Hvis dødsfaldet sker i en ferie:

 • Den medarbejder der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen
 • Lederen orienterer øvrige personale i både skole, børnehave og SFO og øvrige relevante personer, og sender blomster med kondolenceskrivelse til familien
 • Lederen kontakter desuden hjemmet
 • Aftaler om blomster ved begravelse/bisættelse og hvem der deltager
 • Skriftlig information til alle forældre
 • En evt. mindestund arrangeres den første dag umiddelbart efter ferien
 • Det tidligere skitserede forløb for skoledagen og børnehavedagen foregår også fra den første dag efter ferien

2. Når en elev mister forældre eller søskende

 • Den medarbejder der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen
 • Lederen kontakter det øvrige personale og andre relevante personer informeres om dødsfaldet, afhængigt af situationen
 • Blomster med personlig hilsen sendes til hjemmet
 • Klasselærer eller leder kontakter elevens hjem for at få afklaring på:
  Hvilke oplysninger må/må ikke videregives til personale og børn
  Familiens forventning til skolen/børnehaven: Begravelse/bisættelse og efterfølgende sorgarbejde for barnet
 • Skriftlig information til alle forældre

I skolen/klassen/børnehaven:

 • Hvis der er behov for det, laves dagen til en klasselærerdag. Kan klasselæreren ikke være til stede skal det være en anden person der er nært tilknyttet klassen
 • Der tales med klassen om hvordan, de kan forholde sig til den berørte elev
 • I Børnehaven tages der udgangspunkt i det allerede skrevne

Efterfølgende – uanset om der er tale om at man har mistet en kammerart eller en pårørende:

 • Barnet tilbydes samtaler med pædagog,klasselæreren og/eller sundhedsplejersken
 • Generelt arbejde på klassen og i børnegruppen i forhold til sorg/krise

3. Ved skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre kaossituationer

 • Den medarbejder der først får kendskab til situationen orienterer resten af personalet og evt. andre relevante personer
 • Klasselæreren eller afdelingsleder i børnehave kontakter hjemmet for at afklare:

● Hvad skal gøres?
● Hvem skal orienteres?
● Hvilken rolle skal/kan skolen eller børnehaven tage på sig.
● Aftalen skal også omfatte en plan for orientering af kammerater

Sorgplanen er udarbejdet i 2018.
Sorgplanen revideres én gang om året i januar måned