Sorgplan
Trunderup Friskole og Børnehave

 

Sorgplan

Trunderup Friskole og Børnehave

 1. Hvis et barn eller en ansat dør 
 • Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen
 • Lederen informerer alle ansatte i skole og børnehave, samt andre relevante personer
 • Skolelederen eller afdelingsleder i børnehaven kontakter hjemmet:

Afklaring i forhold til hvad der er sket

Afklaring i forhold til om der er noget, skolen eller børnehaven kan hjælpe med for at støtte hjemmet (evt. ved søskende)

Afklaring i forhold til begravelse, blomster og hvem deltager

 • Alle hjem informeres om dødsfaldet
 • Der flages på halv

Skoledagen: 

 • Skoleleder fortæller om hændelsen til morgensang
 • Mindestund: Sange og stearinlys, evt et minuts stilhed til minde om den døde
 • Klasselærer (+ evt. en ekstra voksen) har som minimum den første time med den berørte klasse, evt. hele skoledagen
 • Det sikres at ingen børn fra klassen (skolen) kommer hjem til et tomt hus efter skole

Børnehavedagen:

 • Afdelingsleder er til stede i det omfang det skønnes nødvendigt, evt. hele dagen
 • Der holdes samling, hvor børnene informeres om dødsfaldet i et børnevenligt sprog
 • Der sættes tid og personale af til forældresamtaler i løbet af dagen

  Hvis dødsfaldet sker i en ferie:

 • Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen
 • Lederen orienterer øvrige personale i både skole, børnehave og SFO og øvrige relevante personer, og sender blomster med kondolenceskrivelse til familien
 • Lederen kontakter desuden hjemmet
 • Aftaler om blomster ved begravelse/bisættelse og hvem der deltager
 • Skriftlig information til alle forældre
 • En evt. mindestund arrangeres den første dag umiddelbart efter ferien
 • Det tidligere skitserede forløb for skoledagen og børnehavedagen foregår også fra den første dag efter ferien
   
 1. Når en elev mister forældre eller søskende
 • Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen
 • Lederen kontakter det øvrige personale, og andre relevante personer informeres om dødsfaldet, afhængigt af situationen
  Blomster med personlig hilsen sendes til hjemmet
 • Klasselærer eller leder kontakter elevens hjem for at få afklaring på:
  Hvilke oplysninger må/må ikke videregives til personale og børn
  Familiens forventning til skolen/børnehaven: Begravelse/bisættelse og efterfølgende sorgarbejde for barnet
  Skriftlig information til alle forældre

I skolen/klassen/børnehaven:

 • Hvis der er behov for det, laves dagen til en klasselærerdag. Kan klasselæreren ikke være til stede skal det være en anden person der er nært tilknyttet klassen
 • Der tales med klassen om, hvordan de kan forholde sig til den berørte elev
 • I børnehaven tages der udgangspunkt i det allerede skrevne

Efterfølgende – uanset om der er tale om at man har mistet en kammerat eller en pårørende:

 • Barnet tilbydes samtaler med pædagog, klasselæreren og/eller sundhedsplejersken
 • Generelt arbejde på klassen og i børnegruppen i forhold til sorg/krise
 1. Ved skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre kaossituationer
 • Den medarbejder, der først får kendskab til situationen, orienterer resten af personalet og evt. andre relevante personer
 • Klasselæreren eller afdelingsleder i børnehave kontakter hjemmet for at afklare:
 • Hvad skal gøres?
 • Hvem skal orienteres?
 • Hvilken rolle skal/kan skolen eller børnehaven tage på sig
 • Aftalen skal også omfatte en plan for orientering af kammerater

Sorgplanen er udarbejdet i 2018.

Sorgplanen revideres én gang om året.

Revideret i januar 2019

Sidst revideret april 2021

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Trunderup Friskole og Børnehaves antimobbestrategi / trivselsplan

 

Vi kalder vores antimobbestrategi for trivselsplan, fordi trivsel for alle er vores fokus.

 

Mål

At skabe trivsel for alle.

 

Forebyggende aktiviteter

 • Morgensangsmakkere
 • Aktiviteter på tværs af grupper, klasser og alder
 • Fælles arrangementer og aktiviteter for alle børn og forældre, skolekreds, hvor formålet er at lære hinanden at kende
 • Fælles lejrture og koloni
 • Fælles ekskursioner
 • Fokus på at invitere hinanden med
 • Dannelse af grupper med fokus på trivslen i klassen/børnehaven
 • Faste pladser til morgensang og i klasserne
 • Tæt samarbejde med forældrene
 • Klare forventninger om gensidigt samarbejde, hvor skole/børnehave og forældre kontakter hinanden ved bekymringer
 • Tæt samarbejde mellem skole, SFO og børnehave
 • Fokus på digital dannelse
 • Nærvær og tryghed
 • Vi vægter retten til at være forskellig
 • De voksne er gode rollemodeller
 • Vi holder en trivselsdag hvert år, hvor vi har fokus på flere aspekter af trivslen herunder børnefællesskaber, mobning etc
 • Vi inddrager elevrådet i trivselsarbejdet
 • Vi inddrager forældrerådene i at arrangere sociale arrangementer for klasserne og børnehavebørnene
 • Vi er en lille friskole og børnehave, hvor alle kender alle
 • Er der behov for at styrke det sociale fællesskab og rummeligheden i klasserne kan vi fx igangsætte vi lege- og/eller spisegrupper

 

Håndtering af mobning

 • Vi giver os god tid til at tale med børnene og hjælpe dem til at løse konflikter
 • Vi kontakter hjemmet med det samme, og vi forventer at hjemmet kontakter os ved den mindste bekymring
 • I samarbejde skaber vi dialog
 • Vi taler med klassen/gruppen og de involverede og forsøger at skabe trygge rammer for dialog
 • Vi laver konkrete handleplaner for det enkelte barn i forhold til mobning og trivsel, samt klasse-trivsels-retningslinjer
 • Vi søger rådgivning hos kolleger og andre professionelle samarbejdspartnere
 • Hvis det er nødvendigt, kan vi hente udefrakommende ressourcepersoner ind

 

Forankring og formidling

Forankring:

 • Vi har et fast punkt på personalemøderne, hvor vi har fokus på børnenes trivsel
 • Skolen afholder hvert år en trivselsdag eller trivselsperiode, hvor der bliver sat fokus på at skabe trygge fællesskaber på tværs af hele skolen
 • Trivsel er fast emne på forældremøder
 • Forældrerådene står for forskellige arrangementer og aktiviteter for børn og forældre i løbet af skoleåret

Formidling:

 • Trivselsplanen bliver gjort tilgængelig på skolens hjemmeside
 • Forældre til nye elever på skolen bliver informeret om trivselsplanen, når eleven starter

 

Næste revidering

 • Vi reviderer trivselsplanen én gang om året

 

Udarbejdet og revideret af trivselsudvalget i efteråret 2018

Revideret i marts 2019

Senest revideret april 2021