Biologi

Vi underviser i faget biologi fra 7.- 9.klasse, og det udgør sammen med natur/teknologi, geografi og fysik/kemi naturfagene på Trunderup friskole. Naturfagene har natur og naturvidenskab som genstand for undervisningen, og det er vigtigt for os, at børnene bliver nysgerrige og interesserede i naturen. Faget biologi skal, sammen med de andre naturfag, give eleverne viden og gøre dem fortrolige med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder, for derigennem at bidrage til deres forståelse af verden.

Gennem viden og færdigheder bidrager biologi både til udvikling af naturvidenskabelige kompetencer og almen dannelse. Biologi er faget, hvor eleverne lærer om organismer, natur, miljø og sundhed, og hvor der lægges vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og på vigtige anvendelser af biologi. Undervisningen kan både være klasseundervisning i klasselokalet og til andre tider undervisningsaktiviteter i laboratorium og i naturen.

Der er sammenhæng i hele elevens naturfaglige udviklingsforløb gennem skolelivet her på Trunderup friskole, hvor biologi ligger i naturlig forlængelse af natur/teknologi. Eleverne skal gennem deres skoletid udvikle deres kompetencer indenfor fire områder: At undersøge, at modellere, at perspektivere og at kommunikere om naturfaglige forhold.

Faget biologi bidrager til forståelse af etiske dilemmaer, som i dag ofte er bio-etiske. Faget har dermed ikke blot en rolle i udviklingen af elevernes forståelse af verden, men også i deres selvforståelse som mennesker og individer.