Dansk

Sprog

Danskundervisningen er gennemsyret af glæden ved sprog. I faget vil vi udvikle lysten og evnen til at bruge sproget aktivt og bevidst.

Først og fremmest bruger vi sproget til at kommunikere med. Vi vil give eleverne mod og evne til at formulere sig mundtligt og skriftligt. Vi vil også vise eleverne, at de kan bruge sproget til at udtrykke sig æstetisk.Vi vil fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.

Eleverne bliver i faget dansk også gjort bekendt med de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Progression i arbejdet med sprog:

I yngstegruppen har vi fokus på før-læsning, bogstavernes 4 elementer (navn, lyd, form og bevægelse), børnestavning og begynderlæsning. Læsning og skrivning går hånd i hånd.

I mellemgruppen arbejder vi hen imod at etablere sikre læsestrategier, så afkodning og forståelse beherskes. I forbindelse med stavning arbejder vi især med det morfematiske princip, altså at stave med udgangspunkt i ordenes betydningsbærende dele.

I ældstegruppen arbejder vi hen imod, at eleverne kan udtrykke sig nuanceret, klart og velovervejet både på skrift og i tale.

Litteratur

Arbejdet med litteratur bidrager til elevernes personlige udvikling. I litteraturen er der en iboende mulighed for at afprøve og justere sin selvforståelse og sit verdensbillede. Gennem den anerkendende og autentiske samtale, hvor elevernes ytringer værdsættes og gribes, opbygger vi et grundigt kendskab til genrebegrebet, analyse og fortolkning.

Progression i arbejdet med litteratur:

I yngstegruppen har vi fokus på folkeeventyr, rim og remser, nonsensdigte og drama. Vi arbejder blandt andet med komposition og sproglig opmærksomhed.

I mellemgruppen har vi fokus på kunsteventyr, grafiske romaner, fantastiske fortællinger, drama og multimodale tekster. Vi arbejder blandt andet med komposition, personbeskrivelse og udfyldning af tekstens tomme pladser.

I ældstegruppen har vi fokus på både fælles og selvstændig læsning af mange forskellige typer af tekster og genrer. Vi arbejder med realistiske tekster, ældre litteratur, journalistiske genrer, især nyhedsformidling, og andre æstetiske udtryksformer og multimodale tekster.

Arbejdsformer

Vi arbejder på mange forskellige måder i undervisningen for at skabe et varieret læringsmiljø. Det kan være samtale, tavleundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, projektarbejde, fremlæggelser, praktiske aktiviteter, leg og praktisk-musiske arbejdsformer.

Alle elever møder i skolen med forskellige forudsætninger. Vi vil gerne møde dem, hvor de er, og derfor er undervisningen differentieret. Lærerne sætter rammen for undervisningen, og vi tager udgangspunkt i eleverne, når vi bevæger os mellem klassesamtaler, gruppearbejde, par- og individuelt arbejde.

Jo ældre eleverne bliver, jo mere indflydelse kan de have på deres egen måde at arbejde på.

Vi vægter samtalen højt gennem hele skoleforløbet. I samtalen øver børnene sig på at lytte til hinanden og på at tage ordet. Allerede tidligt i skoleforløbet  kan de stille sig op og fortælle til morgensang.

Vi arbejder hen imod, at eleverne, når de når ældstegruppen, kan arbejde ansvarligt og selvstændigt både individuelt og sammen med andre i respekt for de forskelligheder, de har. I 9. klasse arbejder vi hen imod afgangsprøven.