Arbejdsdage

Der er ca. 4 arbejdsdage om året. Disse er lagt ind i skolens kalender fra skoleårets start. På arbejdsdagene er der praktiske opgaver inde og ude, såsom maling, reparation, havearbejde, rengøring mm. Der serveres altid et godt måltid mad midt på dagen, og vi slutter af samlet med en kop kaffe. Meningen er både at få lavet praktiske opgaver, men der er også en væsentlig social side i arbejdsdagene, hvor man som forælder møder forældre fra andre aldersgrupper. Vi har en forventning om, at man som forældre har lyst til at deltage i arbejdsdagene, så vidt det er muligt.

Arrangementer

Trunderupdag

Ligger som regel første lørdag efter skolestart. Her har eleverne i ugen op til arbejdet med forskellige projekter, som fremvises for og afprøves af forældrene denne dag.

Åben Skole

Et arrangement, der er landsdækkende for alle friskoler i Danmark og afholdes en fælles dato i november. Her præsenterer elever og personalet skolens hverdag og nye elever og forældre kan på denne måde få et indblik i, hvordan en skoledag på Trunderup Friskole og Børnehave ser ud.  

I denne forbindelse er Børnehaven også åben.

Syng dansk

Spil Dansk er en fast tradition i dansk musikliv siden 2001 og er Danmarks største musikbegivenhed i al sin bredde og mangfoldighed af arrangementer. Her på skolen fejres Spil Dansk ugen med en udvidet morgensang, hvor vi synger en masse danske sange, nogle af dem har eleverne øvet ekstra i musiktimerne.

Novemberudstilling

Startede i 1996 og bliver afholdt anden weekend i november.

Det meste af friskolen og børnehaven tømmes for møbler og omdannes til udstillingslokaler denne ene weekend. Novemberudvalget, som er praktisk arrangør, består af folk fra friskolen, bestyrelsen, bylauget og andre lokale ildsjæle. Der inviteres både lokale kunstnere og andre kunstnere til at udstille. Der deltager normalt mellem 30 og 40 udstillere. Det er en salgsudstilling, hvor de fleste af værkerne er til salg, der er café og levende underholdning.

Lucia

Denne aften viser de yngste elever krybbespil og pigerne fra 4. klasse og op går Luciaoptog, når mørket falder på. Der er salg af æbleskiver og kaffe denne aften.

Fastelavn

Fastelavn afholdes i skoletiden. Eleverne møder udklædt i skolen denne dag, hvor der slås katten af tønden, spises fastelavnsboller og afholdes forskellige konkurrencer.

Voksenfest

Er for alle voksne tilknyttet skolen og børnehaven. Denne fest ligger først i det nye år og er arrangeret af forældrerådene fra børnehave og skole. Der er mad, bar, underholdning og diskotek og vi har det MEGAsjovt.

Skolefest og teaterforestilling

Aftenen starter med en teaterforestilling opført af mellemtrinsgrupperne. Herefter er der fest for alle elever og lærere med disko, dans og drinks.

Generalforsamling

Hvert år i april er der generalforsamling på Trunderup Friskole og Børnehave. Her aflægger formand, tilsynsførende og revisor beretning. Herefter er der valg til bestyrelsen og til sidst en runde med spørgsmål og debat mellem de fremmødte.

Vi opfordrer alle til at deltage i generalforsamlingen, og både børnehave- og skoleforældre kan stille op til bestyrelsen. .

Grundlovsdag – Cykelsponsorløb – et arrangement i samarbejde med Trunderup Bylaug

Grundlovsdag er en skoledag og startes med et cykelløb, hvor alle børnehavens børn og skolens elever har mulighed for med sponsorers hjælp at køre penge ind til børnehaven og skolen. Pengene går til nyanskaffelser, f.eks. computere, legeplads eller møbler. Herefter fejres dagen med kaffe og kage fra cafeen, en grundlovstale og vi slutter af med en dejlig middag, der er tilberedt af bylaug og forældre.

Dimission

For afgangselever afholdes lige før sommerferien dimissionsaften med middag, taler og andre festlige indslag.

Sommerfest

En af de sidste aftener inden sommerferien holder vi sommerfest. Elever og børnehavebørn underholder med sang og musik, førskolebørn trylles om til skolebørn og der grilles og spises egen medbragte mad.

Bestyrelse

Som forældre på Trunderup Friskole & Børnehave har man mulighed for at stille op til bestyrelsen. Man har lige mulighed for at stille op, om man er forældre i børnehave eller skole, det vigtige er at man har lyst til, at sidde i bestyrelsen og tage del i det arbejde der foregår der. Man vælges på generalforsamlingen i april for en 2-årig periode.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 3 menige medlemmer valgt på generalforsamlingen af henholdsvis forældre- og skolekredsen. Bestyrelsen har såvel det økonomiske, som det pædagogisk overordnede ansvar for Trunderup Friskole og Børnehave og har stor indflydelse på afgørende beslutninger. Der afholdes 10 årlige ordinære bestyrelsesmøder. Ud over det afholder bestyrelsen 2 årlige visionsmøder sammen med personalet, således vi har fokus på at kvalitets- og fremtidssikre. Bestyrelsen har ydermere opdelt sig i forskellige udvalg, som varetager skolens forskellige interesseområder, som PR, vedligehold, forældreråd, rengøring, kultur m.fl.

 

Bibliotek

Skolen har bibliotek med et lille udvalg af bøger på alle niveauer. Ydermere bestiller lærerne flere gange årligt bogkasser på Faaborg-Midtfyns bibliotek. Bøgerne udlånes til eleverne.

 

Brobygning

For 8. og 9. klasse efter gældende regler i samarbejde med UU-vejleder

 

Brug af skolen uden for skolens normale åbningstid

Skolen kan lejes til at holde børnehave- eller skolebørns fødselsdag. Spørg efter pris på kontoret.

Skolen kan også lejes til større festligheder af dem, der har en tilknytning til skolen. Spørg efter pris på kontoret.

Når man lejer/låner skolen inkluderer det ikke klasselokaler, børnehavens og SFOens lokaler.

Ydermere kan skolen anvendes gratis til forskellige arrangementer, der fremmer fællesskabet i lokalområdet.

 

Bøger

Skolens undervisningsbøger skal indbindes og passes på gennem hele året.

 

Børnehave

Se Forældre ABC – børnehave under børnehavens fane

 

Computere:

Egne computere

Eleverne forventes at medbringe egen computer fra 5. klasse, da meget af undervisningen fra dette klassetrin foregår digitalt.

Skolens computere

Kan lånes af de yngste årgange, samt af de elever, der ikke har mulighed for at anskaffe sig egen computer eller af anden årsag ikke har medbragt.

 

Emneuger

Flere gange om året har vi emneuger på tværs af skolen.

 

Evaluering af eleverne

Ved skole-hjemsamtalerne i november orienteres der om elevernes faglige status i følgende fag:

Dansk og matematik: 4. – 9. klasse

Engelsk og naturfag: 6. – 9. klasse

Lærerne laver i den forbindelse en faglig evaluering i ovenstående fag, som der følges op på ved skole-hjemsamtalerne i marts.

 

 Faglige krav

Skolen fungerer under “Lov om friskoler og private grundskoler af 27. juni

2005” med efterfølgende ændringer. Ifølge denne lov skal skolen give en

undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i den

offentlige skole.

Vores mål er, ud fra elevernes evner og anlæg, at give dem en solid viden, samt

erfaring og færdigheder, så de, når de forlader skolen, står godt rustet,

både menneskeligt og fagligt.

Eleverne får de samme afgangsbeviser, som andre 9. klasser i folkeskolen. 

Alle skolens 9. klasser skal op til folkeskolens afgangsprøve i slutningen af  9.klasse.

 

  Flasketjans

    Vi har gennem mange år haft kontakt med Vestfyens Bryggerier, hvor vi har tjent penge til forskellige aktiviteter i skolens og børnehavens interesse.

  

  Foredrag

  På Trunderup Friskole og Børnehave vil vi også gerne være et aktiv del af lokal samfundet, derfor bestræber vi os på at afholde 1-2 foredrag om året.

  

  Forsikring

    I skal som forældre selv tegne en familieforsikring, både i tilfælde af, at barnet komme til skade, forvolder skade eller ved bortkomne ejendele. Vi hjælper naturligvis gerne, hvis noget er bortkommet på skolen.

    

Forventninger til forældre

 For at skabe de optimale betingelser for det enkelte barn, har vi nogle forventninger til jer forældre

 Vi forventer, at I som forældre bakker op omkring skolen og jeres barns skolegang.

 Vi forventer en tæt og forpligtende dialog mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at der er åben og ærlig dialog mellem      de voksne.

Vi vil meget gerne i dialog med forældrene. Har I, som forældre en undren eller en problematik, I gerne vil have vendt, er vi meget lydhøre. Vær konkrete og ærlige i jeres henvendelser, så kan vi hjælpe hinanden bedst muligt.

 Kommunikationsvejen er som udgangspunkt: lærer – leder – bestyrelse.

 Vi forventer, at I deltager i skolens planlagte arrangementer sammen med  jeres barn.

Vi forventer, at I hjælper ved arrangementer og arbejdsdage, så vidt det er muligt for jer.

 

Forældremøder og forældresamtaler

Forældremøder afholdes i hver klasse i begyndelsen af hvert skoleår, samt hvis der opstår emner undervejs i skoleåret, feks udlandsture eller koordination i forbindelse med konfirmation.

Skole – hjemsamtaler afholdes først og sidst på skoleåret. Her får I information om, hvordan jeres barn ligger rent fagligt, hvordan det trives, hvad er indsatsområderne og hvad forventes der af jeres barn, jer og lærerne – gensidig forpligtelse.

Individuelle samtaler kan ligeledes aftales ligeledes, hvis der opstår behov for ekstra samtale om det enkelte barn.

Hvis barnet går i SFO – vil der være en kort udtalelse med, såfremt det anses for nødvendigt. I særlige tilfælde kan SFO være repræsenteret ved samtale.

 

Forældrehenvendelser

Ved forældrehenvendelser er proceduren, at der i første omgang rettes henvendelse til den pågældende underviser/klasselærer. Underviseren er forpligtet til at forholde sig lyttende og reagere på henvendelsen. Hvis man her ikke oplever sig hørt og forstået, kan forældrene gå videre til ledelsen. Oplever de også her, ikke at blive hørt og forstået kan bestyrelsen kontaktes. Bestyrelsen vil herefter behandle forældrehenvendelsen og give en tilbagemelding.

    Jf. i øvrigt Forretningsordenen stk. 4.5.

 

  Forældreråd

  I hver klasse vælges 2-3 forældrerødder. Forældrerødderne har ansvaret for at indkalde klassens forældre til de   arrangementer, de er ansvarlige for. Lærerne udarbejder i skoleårets start en liste over forældrerådenes opgaver.

 Derudover arrangerer hvert forældreråd 1- 2 aktiviteter for klassens forældre og elever i løbet af et skoleår.

 

Friplads

Spørg på kontoret.

 

Fødselsdage

Af hensyn til fællesskabet og trivsel i klasserne anbefaler skolen, at når eleverne holder fødselsdag inviteres alle elever, alle piger eller alle drenge i klassen – også når det omhandler samlæste klasser.

 

  Førskole

 På Trunderup Friskole og Børnehave har vi gennem mange år haft førskole, varetaget af børnehavens personale nogle   timer om ugen.

Vi har nu valgt at bygge førskolen op på den måde, at børnene ugen igennem har forskellige skoleforberedende aktiviteter. Det kan være bevægelse, billedkunst, musik, tegning, ‘dansk’ – hvor det handler om bogstavlyd, farver.., ‘matematik’ – hvor det handler om mængder, tal, former. Det materiale, der arbejdes med, er planlagt i samarbejde med børnehaveklasselæreren.

Materialet tager afsæt i det, der skal arbejdes med, når barnet starter i skole.

Garderobe:

Husk at vi er ude hver dag – i alt slags vejr, det kræver godt overtøj og fortøj. Vi har ikke låne tøj, derfor er det vigtigt at man som forældre husker at tjekke op på om  ens barn har skifte tøj på garderobe pladsen.

Glemte sager

Kig i glemmekassen eller spørg på kontoret.

Fotografering

Vi har en god aftale med en tidligere forælder om fotografering i løbet af efteråret. Hvert andet år tages der individuelle portrætbilleder, søskendebilleder og gruppebilleder, det andet år kun gruppebilleder.

Idræt, omklædning og bad

Fra påske og frem til efterårsferien afvikles idrætstimerne udendørs. Fra efterårsferien og frem til påske er vi i gymnastiksalen.

Vi forventer, at eleverne har idrætstøj og håndklæde med, og, at der klædes om, når der er idræt på skemaet. Ligeledes forventer vi, at eleverne bader efter idrætstimerne.

 

  Indskrivning

Ønsker man sit barn indmeldt i Trunderup Friskole og Børnehave, finder man indmeldelsesblanket ved henvendelse til kontoret eller her på hjemmesiden. Vi opfordrer altid nye forældre til at ringe og aftale tid til et møde, således man kan få en rundvisning og en uddybende snak omkring børnehave- eller skolestart.

  Klubben

Klubben er forældredrevet og er for elever fra 5. – 9. klasse. Der er klub om onsdagen, hvor der er forskellige aktiviteter rundt på skolen, nogle gange ud af huset.  

 

  Kom og vær med

Der er altid kaffe på kanden, og I er som forældre velkomne til at slå jer ned og sludre med lærerne i frikvartererne eller gå med til morgensang. Er det noget mere om sig gribende, lav da gerne en aftale om at mødes efter skoletid.

    Vil I gerne med jeres barn i undervisningen, lav da en aftale med den pågældende lærer på forhånd.

  

 Kommunikation

Skolens fælles kalender er løbende opdateret på hjemmesiden, men den enkelte er ansvarlig for at gøre sekretæren opmærksom på planlagte aktiviteter, som skal i skolens fælles kalender. Relevante aktiviteter vil således til enhver tid være at finde i kalenderen.

 

Konfirmationsforberedelse

Aftales med pågældende præst og lægges ind i undervisningstiden en gang om ugen.

  

  Lejrskole

 Friskolen afholder minimum en lejrskole hvert år. Det ene år er det fælles lejrtur for hele skolen, det modsatte år er det lejrture for de enkelte klasser. For ældste klasse er det ofte en udlandstur. Der er ofte forældrebetaling i forbindelse med lejrture.  

 

  Mobiltelefoner

Elevernes mobiltelefoner er i tasken i undervisningstiden,med mindre der er behov for  at anvende dem i undervisningsøjemed.

 

Morgensang

Vi har morgensang hver morgen, hvor vi også siger fadervor. Morgensangen er et fast samlingspunkt, hvor der også er fortælling, fremlæggelse af elevernes produkter fra undervisningen og mulighed for at give fælles beskeder. Hver fredag er der lang morgensang. En gang om måneden er der morgensang for skolekredsen, med efterfølgende kaffe og rundstykker.

 

  Mælkeordning

 Vi har mælkeordning med Arla. Forældre kan få en blanket på kontoret og skal selv sørge for bestilling af mælk.

 

Nyhedsbreve

Hver fredag udsender skolen et nyhedsbrev, som går ud til alle forældre og skolekredsen.

Alle klasselærere udsender desuden et ugentligt nyhedsbrev, som omhandler klassens trivsel, hvad der arbejdes med i det faglige og med generel information

 

Samarbejdspartnere

Trunderup Bylaug

PPR  

Hjemkommuner

UUvejleder

Sundhedsplejerske

Tale/høre konsulent

Ergo/fysio terapeuter

Skoletandplejen

Andre friskoler – netværksgruppe for lærere og

ledere og ved skolebyt.

Valgmenighedspræsten, som forestår den årlige julegudstjeneste på Trunderup Friskole og Børnehave.

 

SFO

Se under fanen Skole Fritids Ordning

 

Sko/ indesko

Alle udesko placeres i reoler, før man går ind på skolen. Til forældre, der afleverer, er der overtrækssko ved indgangsdørene.

Alle elever medbringer indesko i vinterperioden.

 

Skolekredsen

 

Skolepenge

Kig under priser

 

  Sygdom og fravær

Ved elevers sygdom kontaktes skolens kontor enten pr telefon ml 7.45 og 8.00 hvor der kan indtales besked på telefonsvareren eller pr. mail til kontoret@trundfri.dk inden skoledagen starter.

 Ved andet fravær orienteres ligeledes kontoret evt. klasselæreren.