Indmeldelse:

Sker løbende ved henvendelse til skolen. Indmeldelsesblanket Indmeldelse skole
børnehaveklassen

På Trunderup Friskole har søskendebørn og børn fra Trunderup Børnehave fortrinsret til en plads i børnehaveklassen. Børn udefra skrives op / skrives på venteliste i den rækkefølge, som de henvender sig.

Findes der årgange med et lille elevtal, der ikke udløser lærertimer nok, må der samlæses. Det betyder, at to årgange undervises sammen, hvor der tages højde/stilles krav til en differentieret undervisning. Som hovedregel vil samlæsningen automatisk medføre et antal timer med 2 lærere i den samlæste gruppe. Antallet af 2-lærer timer er bl.a. afhængig af den samlæste grup­pes elevtal samt sammensætningen/harmonien/samspillet i gruppen i forhold til det social, pæ­da­gogiske og det faglige.

Dette er kort beskrevet, grundprincipperne for den betydning elevtallet har, på den pædag­ogiske indgangsvinkel og skolens struktur. Det indebærer en forståelse for nødvendigheden af en vis form for fleksibilitet. En fleksibilitet, som også giver skolelederen mulighed for sammen med lærerne at dispensere i forhold til vedtagne klassekvotienter.

Vedtaget på bestyrelsesmøde 5/9-2006.

Se skolens kontonumre her.