Samfundsfag

På Trunderup Friskole undervises der i samfundsfag på 8. og 9. klassetrin.
Da vi ikke har traditionel klasseopdeling, men i stedet samlæste klasser, sker det, at der også undervises i samfundsfag allerede på 7.klassetrin.

I faget samfundsfag er det målet, at eleverne opnår viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå forudsætninger og kompetencer til aktiv, positiv og konstruktiv deltagelse i et demokratisk samfund som det danske til gavn og glæde for dem selv og andre.

Det er målet, at eleverne udvikler sund, kritisk tænkning baseret på viden og værdier, så eleverne opnår forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet. Det er målet, at de opnår kendskab til hovedtræk i det danske politiske system og dets historie, kendskab til parlamentarisme og for samspillet mellem de politiske beslutningsprocesser i EU og Danmark, samt Danmarks internationale samarbejde og forpligtelser.

Samfundsfag er opdelt i fire kompetenceområder; politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold samt samfundsfaglige metoder.
Det er målet, at eleverne lærer at anskue problemstillinger ud fra politiske, økonomiske og sociologiske perspektiver, samt at de beskrevne metoder anvendes på tværs af fagets områder.

Eleverne skal lære fagets centrale begreber at kende med henblik på selv at kunne anvende dem i arbejdet med fagets områder. Eleverne skal lære at analysere og tolke samfundsfaglig tekst og tale, således at de kan forholde sig til sprogets virkemidler og formål. I forbindelse med undersøgelser som eleverne foretager, er det vigtigt, at der arbejdes med sproglige formuleringer i faget. Det gælder også i forbindelse med mundtlige situationer i klassen, fx klassediskussioner. Således at de videre i deres liv har mulighed for at indgå sagligt og kvalificeret i en demokratisk debat om samfundsmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder.

I samfundsfag arbejdes med et bredt udvalg af tekster og materialer, fx artikler, lovtekster, uddrag af partiers og organisationers informationsmaterialer, breve, sangtekster og baggrundstekster. Foruden tekster arbejdes der med andre materialer og udtryksformer, fx dokumentarfilm, pressefoto, grafer og statistikker, film, computerspil, billeder og musik.

På Trunderup Friskole kan samfundsfaget afsluttes med prøve efter 9.klasse, idet faget er med i udtræk fra den humanistiske fagblok til afgangsprøverne.