Signalement for faget dansk.

Dansk indgår i blokfag fra 1. – 7. klasse sammen med religion, historie, natur, biologi og geografi og er et selvstændigt fag fra 8. – 9. klasse. Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. – 9. klasse).

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

·         Det talte sprog (lytte og tale)

·         Det skrevne sprog (læse og skrive)

·         Sprog, litteratur og kommunikation

Kernen i faget er dansk sprog og litteratur. Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger.De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan:

·         forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer

·         tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier

·         opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation

·         opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet.
Fagplan for Dansk

Formål

Formålet med undervisningen i dansk er at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle, historiske og politisk-sociale fællesskaberSproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil beskrive såvel den åndelige/poetiske som den mate­rielle/historiske virkelighed i os og omkring os. Derfor har undervisningen endvidere til formål at medvirke til elevernes personlighedsudvikling ved at pege på vekselvirkningen mellem sprog og virkelighed og mellem individ og fællesskab.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtryk­ke sig sprogligt. Den skal give dem mod og evne til at formulere sig om deres liv, drømme og anel­ser i samtale og fortælling. Endvidere gennem lytten, læsning, iagttagelse og skriftlig formulering give dem redskaber til analyse, kontakt og kommunikation samt forsøge at klargøre menneskelivets grundvilkår i et alsidigt og nuanceret sprogligt samspil med andre.

Undervisningen i dansk omfatter både fiktion og fakta, det fortryllende, det fantastiske, mystiske, mytiske, eventyrlige, det social-realistiske og det faktuelle for dermed at klargøre for eleverne, hvor mangfoldigt og omfattende menneskelivet og verden er.

Undervisningen skal gennem oplevelse og læsning af fortidens og vor egen tids litteratur styrke elevernes forståelse af sig selv som en del af en dansk og international sammenhæng. Danskunder­visningen skal bygge på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. 


Signalement af faget Dansk

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. – 9 klasse).De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

·         Det talte sprog (lytte og tale)

·         Det skrevne sprog (læse og skrive)

·         Sprog, litteratur og kommunikation

Kernen i faget er dansk sprog og litteratur.

Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan:

·         forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer

·         tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier

·         opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation

·         opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet.
Slutmål for faget Dansk

Efter 9. klassetrin

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen.

·         udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form.

·         bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen.

·         bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle og overheadprojektor.

·         lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling.

·         lytte til norsk og svensk med forståelse.


Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse.

·         bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie.

·         fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form.

·         forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier.

·         opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler.

·         forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål.

·         læse norske og svenske tekster med forståelse.


Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen.

·         udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form.

·         styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst.

·         anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster.

·         anvende layout så tekst og billeder understøtter kommunikationen.

·         skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik.

·         indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger.

·         bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe.

·         fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser.


Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen.

·         tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning.

·         have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation.

·         opleve og lære om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling, bl.a. gennem kendskab til folkeviser, Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H. C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg*.

·         gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer.

·         fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse.

·         gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen.

·         tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og dtryksformernes sprog og æstetik.

·         anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen.

·         søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en form, der passer til situationen.

* Der henvises til: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder ( slutmål ) og trinmål, der træder i kraft den 1. august 2005, idet det understreges, at det gælder alene for elever, der går i 1. til 7. klasse i skoleåret 2005/06 og senere. Fra skoleåret 2006/07 omfatter reglen tillige elever der går i 8. klasse, fra skoleåret 2007/08 endvidere elever i 9. klasse, og fra skoleåret 2008/09 gælder reglen alle folkeskolens klassetrin.


Trinmål for faget Dansk

Efter 2. klassetrin
Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse.

·         fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama.

·         tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel.

·         bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer.

·         lytte aktivt.


Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp – både fag- og skønlitteratur.

·         vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer.

·         bruge forskellige elementære læsestrategier.

·         læse forberedte tekststykker op.

·         lytte til andres oplæsning af tekster.

·         udtrykke deres egen forståelse af tekster.

·         gengive tekster i dramatisk form.

·         læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.


Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr.

·         skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster.

·         skrive berettende.

·         skrive kronologisk.

·         stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster.

·         navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst.

·         skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift.

·         skrive på computer.

·         lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper.

·         forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder.


Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden og være opmærksomme på sprogets poetiske funktion, bl.a. rim og remser.

·         tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation.

·         være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster.

·         kende enkle sproglige virkemidler.

·         vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser.

·         vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog.

·         vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster.

·         forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier.

·         samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse.

·         kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion.

·         tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer.

·         udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form.

·         finde information i forskellige medier.
Efter 4. klassetrin

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse.

·         udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og drama og oplyse om fagligt stof.

·         give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden.

·         bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel.

·         bruge visuelle hjælpemidler.

·         lytte aktivt og følge op med spørgsmål.

·         fungere som ordstyrer i en mindre forsamling.

·         forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer.


Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         læse sikkert og med god forståelse.

·         læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen.

·         oversigtslæse og punktlæse.

·         fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat.

·         læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form.

·         læse lette og korte norske og svenske tekster.


Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer.

·         skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser.

·         skrive refererende, beskrivende og berettende.

·         skrive kronologisk ud fra indsamlet stof.

·         følge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster.

·         bruge ordbog, der angiver bøjningsformer.

·         bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn samt markere replikker i egne tekster.

·         bruge illustrerende billeder i egne tekster.

·         skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift.

·         skrive på computer med passende hastighed.

·         give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål.

·         bruge skrivning som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og dagbog.


Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning og formidling af viden og kende til sprogets poetiske funktion.

·         udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation.

·         forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster.

·         kende brugen af sproglige virkemidler.

·         vide, hvad en sætning er, og kende til forskellige ordklasser.

·         kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog.

·         vide at litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid, den er blevet til i.

·         vide at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier, og kunne sammenligne med deres egne værdier.

·         samtale om tekster og andre udtryksformer både ud fra umiddelbar oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber.

·         kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion.

·         kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre.

·         udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form.

·         søge information på forskellige måder.


Efter 6. klassetrin

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse.

·         udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof.

·         udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form.

·         bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre.

·         bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher.

·         lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål.

·         fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling.

·         forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene.


Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning.

·         bruge forskellige læsemåder – oversigtslæse, punktlæse og nærlæse.

·         fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé.

·         læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form.

·         læse lette norske og svenske tekster.


Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer.

·         skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form.

·         skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende.

·         indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst.

·         bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster.

·         bruge regler for sammensætninger.

·         bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer.

·         bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster.

·         bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation.

·         skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med passende hastighed.

·         skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik.

·         give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning.

·         bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater.


Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion.

·         udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation.

·         vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster.

·         kende betydningen af sproglige virkemidler.

·         skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget.

·         kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog.

·         kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i.

·         finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider.

·         fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre.

·         kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion.

·         gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre.

·         udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form.

·         søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne.


Efter 9. klassetrin

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion.

·         vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen.

·         fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten.

·         udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form.

·         bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation.

·         bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript.

·         lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling.

·         fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer.

·         forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene.


Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning.

·         benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet – oversigtslæse, punktlæse og nærlæse.

·         fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater.

·         læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form.

·         læse norske og svenske tekster.


Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet.

·         skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen.

·         skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende.

·         indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen.

·         styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst.

·         forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster.

·         bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster.

·         bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer.

·         bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster.

·         anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation.

·         skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed.

·         skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik.

·         give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster.

·         bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater.


Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

·         bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion.

·         gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.

·         forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster.

·         gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem.

·         kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget.

·         anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i.

·         kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed.

·         vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider.

·         fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse.

·         kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion.

·         gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre.

·         udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form.

·         søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig.