Signalement for faget engelsk.

Engelsk indgår som et selvstændigt fag fra 3. – 9. klasse. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Kommunikative færdigheder
 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur- og samfundsforhold

 

I engelsk skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed på alle fagets klassetrin både i faget engelsk, og når engelsk indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at:

 • anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel
 • anvende sprogets opbygning og virkemidler til at gøre kommunikationen hensigtsmæssig
 • anvende deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig engelsk og fortsat udvikler deres sprog
 • anvende viden om kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande til at få indsigt i mellemmenneskelige relationer og forståelse af andre kulturer

 

I øvrigt er kendetegn for skolens undervisning i engelsk:

Der undervises i engelsk fra 3. til 9. klasse. Der undervises 1 time i 3. klasse, 2 timer i 4. – 7. klasse og 2,5 timer fra 8. – 9. klasse.

 • Det er grundlæggende for undervisningen på Trunderup Friskole at atmosfæren i klasseværelset finder sted i trygge rammer, så eleverne tør og har lyst til anvende det de lærer. Dette sker for at styrke elevernes selvtillid, da denne er en vigtig faktor i udviklingen af den enkelte elevs engelskkundskaber.
 • I begynderundervisningen lægges der vægt på den musisk-kreative dimension. Der leges og synges primært og eleverne bruger hele kroppen i indlæring af sproget. Sprogindlæringen kædes desuden sammen med praktiske og kreative aktiviteter.
 • Udgangspunktet for tilgangen til sproget er primært fælles aktiviteter.
 • På mellemtrinet er udgangspunktet stadig i det musisk-kreative, men undervisningen foregår mere differentieret og tilpasset den enkelte elev. Den boglige og skriftlige dimension styrkes og engelsk som undervisningssprog optimeres.
 • Udgangspunktet for tilgangen til sproget er ofte par- og gruppearbejde. Desuden søges at styrke elevernes arbejds- og samarbejdsvaner, samt at motivere elevernes til at opsøge engelsk udenfor skolen.
 • I overbygningen arbejdes der mere målrettet med den enkelte elevs udtale. Eleverne bevidstgøres om forskellen mellem ex. britisk engelsk og amerikansk engelsk. Desuden arbejdes der med at eleven udtrykker sig forståeligt og klart, f.eks. vha. omskrivninger hvor ordforrådet ikke slår til. Eleverne skal kunne anvende viden om centrale grammatiske områder – både skriftligt og mundtligt.
 • Udgangspunktet for tilgangen til sproget er stadig par- og gruppearbejde, men de individuelle udfordringer styrkes.
 • På alle trin tilstræbes det at eleverne erhverver sig kundskaber og viden om nationale og globale kultur- og samfundsforhold.
 • IT søges integreret i undervisningen.
 • Film og medier bruges som supplement til litteratur