Vedtægter for den selvejende institution

Trunderup Friskole,

beliggende Trunderup Gade 5, 5772 Kværndrup, CVR 42206814  

Godkendt første gang 1. maj 1856 og  af undervisningsministeriet d. 7. dec 2010 

Vedtægtsændring § 7 stk. 2. lagt på hjemmeside d. 31. oktober 2018. Godkendt på  2 efterfølgende forsamlinger d. 24. februar 2018 og 17. april 2018. 

 

 

Hjemsted og formål

§ 1 

Trunderup Friskole, er en selvejende og uafhængig uddannelses-institution der driver skole, SFO og børnehave jf. lov om friskoler og private grundskoler mv. §36a. Institutionen har hjemsted i Faaborg – Midtfyn Kommune. Skolen er oprettet 1856.

§ 2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk.2. Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: 

  • ·     At tilbyde undervisning fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.
  • ·     At undervisningen i basisfagene sker i forholdsvis små klasser.
  • ·     At der samarbejdes på tværs af årgangene.
  • ·     At være inspireret af den Grundtvig – Koldske tanke med vægt på morgensamling og fællesskabet i øvrigt.
  • ·     At der tilstræbes højt fagligt niveau for den enkelte elev i såvel almene som praktisk musiske fag.
  • ·     At give eleverne kendskab til verden omkring os og til andre kulturer.

Skolens drift

§ 3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i Lov om friskoler og private grundskoler mv.

Stk.2.

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.3.

Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.


Forældrekreds og skolekreds

§ 4

Forældrekredsen består af forældrene til børn i skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens § 38.

Stk.2.

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14 stk.2.

Stk.3.

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene  samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Forældre til børn i børnehaven skal ikke betale kontingent udover det de betaler for børnehavepladsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§ 5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk.2.

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.

Stk.3.

Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§ 6

Skolen følger de til enhver tid gældende regler om tilsyn/tilsynsførende.


Generalforsamling

§ 7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen pr. mail til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Valg af stemmetællere.

4.   Bestyrelsen aflægger beretning.

5.   Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til orientering.

6.   Tilsynsførende aflægger beretning.

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.   Indkomne forslag

9.   Eventuelt.

Stk.3

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for  

skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. også § 6 stk. 3.

Stk.4.

Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder. 


§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af skolekredsens eller forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.


§ 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.

Stk.2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk.3.

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Bestyrelsens sammensætning

§ 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Stk.2.

Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens resten vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på et særligt møde, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse nr. 619 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. af 9. juni 2010. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til dette særlige valgmøde.

Stk.3.                            

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgør skiftevis med 3 og 4 årligt. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan et eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4.

Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5.

Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.

Stk.6.

Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene.Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7.

Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

§ 11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).

Stk.2.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.4.

Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 5.

Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende. 

Bestyrelsens opgaver

§ 12

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Formanden vælges af bestyrelsens midte. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk.2.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent.

Stk.3.

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.4.

Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er mødt personligt frem, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær, næstformandens stemme.                                                          

§ 13

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. friskolelovens § 5 stk. 6, og vedtægts bekendtgørelsen for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk.2.

For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler mv. og skolens vedtægter.

Stk.2.Skolen følger de til enhver tid gældende regler om tilsyn/tilsynsførende.

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.4.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk.5.

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk.6.

Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Stk.7.

Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. 

§ 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til kendskab til

budgetter, regnskaber, revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen, og bestyrelsen kan udstrække denne ret til også at gælde andre. Oplysninger der er omfattet af bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 16

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.

Skoleleder

§ 17

Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk.2.

Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk.3.

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Regnskab

§ 18

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk.2.

Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision.

Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med lovgivningen og de af Undervisningsministeriet til enhver tid fastsatte bestemmelser. 

Stk.3.

Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. marts, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse og forelæggelse til orientering på den førstkommende ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og skal underskrive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.


Vedtægtsændring
                                                   

§ 19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk.2.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.3.

På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst totredjedeles flertal og er gældende når de er underskrevet af bestyrelsen.

og godkendt af Undervisningsministeriet.

Stk.4.

Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen, eller som følger ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst totredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage en orientering herom.


Nedlæggelse
                                                                    

§ 20

Bestyrelsen kan med et flertal med 5 mod 2 træffe beslutning om indstilling om nedlæggelse af skolen.

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3.

Stk.2.

Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres  forudgående høring på en generalforsamling.

Stk. 3.

§ 20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Skolekredsen og forældrekredsen skal som minimum orienteres skriftligt om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor, hvis skolen nedlægges. Orienteringen skal finde sted umiddelbart efter beslutningen.

Stk.4.

Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.6.

Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter Undervisningsministeriets godkendelse.  

§ 21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. 

Stk.2.

Vedtægten skal i original indsendes til undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstforman

 

Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer november 2010:

______________________                ___________________________

Bestyrelsesformand                               Næstformand

Søren Sønderlund Hansen                    Anita Henriksen

Rødehøjsvej 9                                         Fåborgvej 71

5772 Kværndrup                                    5884 Gislev

Tlf. 6227 2010                                        Tlf. 62272975

 

_____________________                  ____________________

Kasserer                                                  Sekretær

Jens Vistrup                                            Linda Kjeldgaard

Trunderup Gad 8                                    Svendborgvej 4

5772 Kværndrup                                    5772 Kværndrup

Tlf. 6227 2132                                        Tlf. 6227 1545

_____________________                  _____________________

Karina Andersen                                    Annette Madsen

Svendborgvej 3                                       Gl.Nyborgvej 89

5772 Kværndrup                                    5772 Kværndrup

Tlf. 6227 2758                                        Tlf. 6227 2534

____________________

Rikke Bødker

Trunderup Dongsvej 38

5772 Kværndrup

Tlf. 4029 0534